เรืองศรี สมจิตรา, and ตั้งประภา ทวิกา. 2020. “การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 21 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806.