นาคะเสถียร กุลธิดา. 2020. “ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 21 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12679.