ไชยยะ สุบิน. 2019. “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 20 (1). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11852.