เขียววิจิตร ชีวัน, and ธีรอรรถ พีรนุช. 2018. “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ 19 (2). https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716.