ถูปาอ่าง อ.; ลิซ่าลูคัส ล. การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 18, n. 2, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9864. Acesso em: 28 may. 2024.