เพชระ อ.; ไกรสกุล ไ.; ธรรมชาติ ส. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 18, n. 1, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/9170. Acesso em: 12 jun. 2024.