เรือนนะการ ฐ.; ศรีอำไพ พ. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 17, n. 2, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8544. Acesso em: 12 jun. 2024.