กอมณี ส. รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 17, n. 2, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533. Acesso em: 23 jun. 2024.