พะทำโล น.; บุญธิมา ร.; ภิญโญอนันตพงษ์ ส. จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 17, n. 1, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7582. Acesso em: 21 jul. 2024.