สุวรรณโค เ.; เอกะกุล ธ.; สร้อยน้ำ ส. รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 2, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7247. Acesso em: 17 jul. 2024.