เจียระนัย ศ.; ม่วงศิริธรรม พ.; มณีอินทร์ อ. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 2, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237. Acesso em: 19 may. 2024.