เจียระไน ศ.; มณีอินทร์ อ.; เจียระไน ว. สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 14, n. 1, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6727. Acesso em: 23 jun. 2024.