นามสว่าง แ.; เอกะกุล ธ.; ศรีวันยงค์ ศ. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 1, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6673. Acesso em: 17 jul. 2024.