ภิญโญอนันตพงษ์ ส. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 1, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670. Acesso em: 24 jul. 2024.