วัฒนะรัตน์ ป. การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 16, n. 1, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6663. Acesso em: 14 jul. 2024.