พลสมบัติ ป.; ภิญโญอนันตพงษ์ ส. ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 15, n. 2, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6654. Acesso em: 17 jun. 2024.