พละพร ว.; เอกะกุล ธ.; แสงประทีปทอง ว. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 15, n. 2, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6651. Acesso em: 23 jun. 2024.