รณะบุตร ศ.; ภิญโญอนันตพงษ์ ส. การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 15, n. 2, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6650. Acesso em: 17 jun. 2024.