วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก. แนะนำหนังสือ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 22, n. 1, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13721. Acesso em: 18 jun. 2024.