สมทา ส.; พรมพันธุ์ อ. การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 93–108, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622. Acesso em: 28 may. 2024.