เรืองศรี ส.; ตั้งประภา ท. การประเมินสมรรถนะการวิจัยของบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 21, n. 2, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12806. Acesso em: 23 jun. 2024.