นาคะเสถียร ก. ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 21, n. 2, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12679. Acesso em: 12 jun. 2024.