ไชยยะ ส. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 20, n. 1, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11852. Acesso em: 23 jun. 2024.