เขียววิจิตร ช.; ธีรอรรถ พ. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, [S. l.], v. 19, n. 2, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/11716. Acesso em: 19 may. 2024.