กอมณี ส. (2017). รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8533