สมทา ส., & พรมพันธุ์ อ. (2022). การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 23(1), 93–108. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/13622