นาคะเสถียร ก. (2020). ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/12679