(1)
ถูปาอ่าง อ.; ลิซ่าลูคัส ล. การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย. JEd 2017, 18.