(1)
เพชระ อ.; ไกรสกุล ไ.; ธรรมชาติ ส. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวิพากษ์จากเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เพื่อเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. JEd 2017, 18.