(1)
กอมณี ส. รูปแบบการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา. JEd 2017, 17.