(1)
พะทำโล น.; บุญธิมา ร.; ภิญโญอนันตพงษ์ ส. จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ. JEd 2016, 17.