(1)
สุวรรณโค เ.; เอกะกุล ธ.; สร้อยน้ำ ส. รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา. JEd 2016, 16.