(1)
เจียระนัย ศ.; ม่วงศิริธรรม พ.; มณีอินทร์ อ. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. JEd 2016, 16.