(1)
เจียระไน ศ.; มณีอินทร์ อ.; เจียระไน ว. สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. JEd 2015, 14.