(1)
นามสว่าง แ.; เอกะกุล ธ.; ศรีวันยงค์ ศ. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3. JEd 2015, 16.