(1)
ภิญโญอนันตพงษ์ ส. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย. JEd 2015, 16.