(1)
พลสมบัติ ป.; ภิญโญอนันตพงษ์ ส. ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย. JEd 2015, 15.