(1)
พละพร ว.; เอกะกุล ธ.; แสงประทีปทอง ว. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. JEd 2015, 15.