(1)
รณะบุตร ศ.; ภิญโญอนันตพงษ์ ส. การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย. JEd 2015, 15.