(1)
สมทา ส.; พรมพันธุ์ อ. การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย. JEd 2022, 23, 93-108.