(1)
นาคะเสถียร ก. ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. JEd 2020, 21.