(1)
ไชยยะ ส. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21. JEd 2019, 20.