[1]
ถูปาอ่าง อ. and ลิซ่าลูคัส ล. 2017. การรับรู้และประสบการณ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อคุณภาพการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของการอุดมศึกษาไทย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 18, 2 (Dec. 2017).