[1]
พะทำโล น., บุญธิมา ร. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. 2016. จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 17, 1 (Jun. 2016).