[1]
สุวรรณโค เ., เอกะกุล ธ. and สร้อยน้ำ ส. 2016. รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 16, 2 (Mar. 2016).