[1]
เจียระนัย ศ., ม่วงศิริธรรม พ. and มณีอินทร์ อ. 2016. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 16, 2 (Mar. 2016).