[1]
เจียระไน ศ., มณีอินทร์ อ. and เจียระไน ว. 2015. สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 14, 1 (Oct. 2015).