[1]
นามสว่าง แ., เอกะกุล ธ. and ศรีวันยงค์ ศ. 2015. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 16, 1 (Oct. 2015).