[1]
ภิญโญอนันตพงษ์ ส. 2015. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 16, 1 (Oct. 2015).