[1]
พลสมบัติ ป. and ภิญโญอนันตพงษ์ ส. 2015. ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกษตรกรน้อย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ. 15, 2 (Sep. 2015).